Vietnamese

Hãy bảo vệ hạt giống bản địa!

Hạt giống bản địa đang có nguy cơ tuyệt chủng ở khắp mọi nơi. Dưới áp lực của các công ty và tập đoàn, Luật pháp ở nhiều quôc gia ngày càng hạn chế quyền của người nông dân đối với chính nguồn hạt giống bản địa của họ, và nguồn giống họ mua. Cất giữ và duy trì hạt giống bản địa - một tập quán canh tác đã tồn tại từ một nghìn năm nay, là nền tảng của thực hành canh tác Sinh thái sẽ sớm có thể bị lãng quên. Mà còn quan trọng hơn, nguôn hạt giống bản địa là nền tảng của văn hoá truyền thống và tín ngưỡng của chúng ta - từ xưa đến giờ là nền tảng của văn minh, ẩm thực, văn hòa làng bản, và quốc gia của chúng ta.  

Hạt giống bản địa đang có nguy cơ tuyệt chủng ở khắp mọi nơi. Dưới áp lực của các công ty và tập đoàn, Luật pháp ở nhiều quôc gia ngày càng hạn chế quyền của người nông dân đối với chính nguồn hạt giống bản địa của họ, và nguồn giống họ mua. Cất giữ và duy trì hạt giống bản địa - một tập quán canh tác đã tồn tại từ một nghìn năm nay, là nền tảng của thực hành canh tác Sinh thái sẽ sớm có thể bị lãng quên. Mà còn quan trọng hơn, nguôn hạt giống bản địa là nền tảng của văn hoá truyền thống và tín ngưỡng của chúng ta - từ xưa đến giờ là nền tảng của văn minh, ẩm thực, văn hòa làng bản, và quốc gia của chúng ta.